تقدیس خداوند در دل

رساله اول پطرس ۳: ۱۵

پطرس رسول ایمانداران مسیحی را تشویق می کند تا خداوند عیسی مسیح را در دل خود تقدیس نمایند؛ چگونه این کار را انجام دهیم؟