تنها آزادی واقعی

انجیل یوحنا ۸: ۳۶

آزادی واقعی یعنی رهایی از هر نوع تسلط و قدرتی، هر چه که بر ضد سلامت ماست، آزادی از گناه و نتایج آن. چنین آزادی فقط از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح حاصل می شود.