توبه در بین قوم خداوند

عزرا : فصل ۹

تفسیر کتاب عزرا فصل ۹ . «چون این را شنیدم، جامه و ردای خویش چاک زده، موی سر و ریشم را کندم و مبهوت نشستم» ویژگی های توبه واقعی چیست و ضرورت آن برای اینکه خداوند از ما در گسترش ملکوتش استفاده کند.