جدایی گرفتن برای مسیح

کتاب عزرا ۱۰ : ۶

بخش آخر از تفسیر کتاب عزرا و درسهای آن برای امروز. «آنگاه عزرا از برابر خانه خدا برخاسته، به حجره یهوحانان پسر الیاشیب رفت و در مدتی که آنجا بود نه نان خورد و نه آب نوشید زیرا به سبب خیانت تبعیدیان هنوز عزادار بود»