جوشن پارسایی

رساله افسسیان ۶: ۱۴

پولس رسول نشان می دهد که چگونه پارسایی از دل و احساسات ما ایمانداران ( که هدف بزرگی برای شیطان است) حفاظت می کند؛ نه گفتن به خواهش دل، محبت به خداوند عیسی مسیح و اطاعت از دستورات کتاب مقدس همچون بارویی دل و جان ما مسیحیان را از آلودگی در امان نگاه می دارد.