خادمین مسیح برده کسی نیستند

رساله اول قرنتیان ۷: ۲۰

بخشی از این آیات مربوط به ایماندارانی است که در طبقات پایین جامعه قرار داشتند و شیوه درست رفتار در این شرایط؛ مثل بردگی و یا هر شرایط سختی که ما خود را در ان می یابیم. پولس هم به متاهلین و هم به مجردها نصیحت می کند و همه ما را – در هر وضعیتی که هستیم- تشویق می نماید.