خداوند ایمانداران را تربیت می کند

رساله تیطس ۲: ۱۱-۱۲

مطلبی غریب که پولس در این آیات به ما معرفی می کند این است که فیض خداوند ما را تعلیم و تربیت می کند. در این موعظه توضیح داده شده که چگونه این کار صورت می گیرد؛ وقتیکه ایمانداران مشتاقانه منتظر بازگشت خداوند هستند و اهداف زندگی آنها چیست.