خداوند شبات

مرقس ۲: ۲۳

بدیشان گفت: سبت برای انسان مقرر شد نه انسان برای سبت. بنابراین پسر انسان مالک سبت نیز هست.