خدایی نهان بین

انجیل مرقس ۷ : ۱ تا ۲۳

یهودیان سنت های بشری را جایگزین شریعت خداوند نموده و خیال می کردند از راه حفظ آنها نزد او پذیرفته خواهند شد. خداوند ما اشتباه آنها را اصلاح کرده و نشان داد که سرچشمه گناه در کجاست و نیاز شدید ما به تحول روحانی و دلی تازه.