خصوصیات و زندگی یک شبان کلیسا

عزرا ۷: ۶

ادامه تفسیر کتاب عزرا و درس های آن برای امروز « همین عزرا از بابل برآمد. او در شریعت موسی که یهوه – خدای اسرائیل – داده بود، کاتبی ماهر بود»