خودپرستی

مزمور ۱۱۵

کتاب مقدس هر عقیده و یا چیزی را که جایگزین خدای زنده و حقیقی شود، یک بت محسوب می کند.  همه ما چنین بت هایی را خدمت می کنیم اما چرا چیزهایی را خدمت کنیم که کاری از دستشان برنمی‌آید درصورتی که  خدای زنده قادر است تا در مسیح همه چیز را به ما عطا کند؟