درسهایی از زندگی یوسف

پیدایش ۴۵: ۷

اما خدا مرا پیشاپیش شما فرستاد تا برای شما باقیماندگانی بر زمین نگاه دارد و به رهایی عظیم جانتان را زنده نگاه دارد.