درسهای کلیدی از کتاب ایوب

بررسی و تفسیر فصل های اولیه کتاب ایوب: نقش و کارکرد معضلات و سختی ها در زندگی یک ایماندار راستین چیست و برخورد وی در زمان بروز آنها چگونه باید باشد. مقدمه ای بر کتاب ایوب.