دستورالعمل زندگی خداپرستانه

نامه اول قرنتیان ۱: ۱

در اولین جلسه از تفسیر نامه اول قرنتیان می بینیم که ایات اولیه این رساله به مسایل اصلی مسیحیت می پردازد. مطالبی همچون؛ چه کسی شبان کلیسا باشد، تعریف کلیسا، فیض خداوند به عنوان اساس همه برکتها، تحول روحانی و مشارکت با خداوند عیسی مسیح.