دشمنان قوم خداوند

عزرا ۴: ۱

چون دشمنان یهودا و بنیامین شنیدند که قوم بازگشته از تبعید، معبدی برای یهوه خدای اسرائیل بنا می کنند نزد زروبابل و سران خاندانها رفته ایشان را گفتند: بگذارید ما نیز همراه شما بنا کنیم…