دعوت معروف مسیح و پاسخ شما

هیچ دعوتی مثل این دعوت خداوند نیست که به طور شخصی، قدرتمند و غیرقابل مقاومت به جان ما رسیده و کل زندگی ما را دگرگون می سازد. دعوتی که پاسخ بدان بسیار کار ساده ای است.