دعوت ویژه مسیح

تفسیر انجیل لوقا: ماه های ابتدایی خدمت خداوند ما و فراخواندن شاگردانش؛ عناصر این دعوت چه بود؟ کاری که بدان فراخوانده شده بودند چه؟ و پاسخ نهایی شاگردان به این دعوت با تسلیم کامل.