دلایل ایمان

امثال سلیمان ۲۶: ۱

مردم ممکن است در بسیاری از زمینه های علم و دانش افراد فهمیده و تحصیل کرده ای باشند اما در زمینه مسایل معنوی و شناخت راه اشتی با خدای زنده و حقیقی، جاهل و احمق. در این مثل های کوتاه سلیمان همگی دعوت شده ایم تا گوشمان به روی کلام خداوند باز باشد.