راهی که به حیات منتهی می شود

انجیل متی ۷: ۱۳ -۱۴

خداوند ما اعلام می کند که در این دنیا دو راه، دو در، دو گروه از مردم و دو مقصد کاملا متفاوت وجود دارد. راه ورود به ملکوت خداوند از در تنگ توبه عبور می کند ونیاز به جدیت و از خودگذشتگی دارد؛ هرچند که یابندگان آن کم هستند اما این تنها راهی است که به حیات ابدی منتهی می شود.