روح اسیرشده

رساله عبرانیان ۳: ۱۳

کتاب مقدس درباه فریبکاری گناه صحبت می کند که مثل یک شخص در درون ما در حال فعالیت است. مردم نمی دانند که گناه چقدر فریب دهنده و کنترول کننده رفتار و سکنات آنهاست. در این موعظه به کارکرد مرموز گناه در زندگی فکر می کنیم و چگونه خدای زنده و حقیقی آن با آن برخورد می کند.