رویارویی با آزمونهای زندگی

یعقوب ۱ : ۲

ای برادران من وقتی در آزمایش های گوناگون می افتید، آن را کمال خوشی بشمارید چونکه می دانید که امتحان ایمان شما صبر را تولید می کند.