زمین سنگلاخ دل 

انجیل لوقا ۸: ۱۲

خداوند ما در مثل برزگر، گروهی از شنوندگان انجیل را تشبیه می کند به زمین هایی سنگلاخی که بذر کلام در دل آنها ریشه نمی دواند؛ چه عواملی دل ایشان را چنین لگدمال و سخت ساخته است؟