زندگی با هدفی متعال

پولس در این فصل از رساله خود ۱۰ دلیل می آورد که چرا هر مسیحی بایستی زندگی خود را وقف گسترش ملکوت خداوند و خدمت به او سازد. به راستی که این شیوه زندگی متعال ترین و هدفمندترین زندگی ها خواهد بود.