زندگی برای جسم یا برای روح

رساله رومیان ۸: ۵-۶

در کتاب مقدس دو گروه از انسانها را داریم؛ کسانی که برای جسم زندگی می کنند و کسانی که برای روح. در این موعظه به خصوصیات و اهداف هر یک از این دو گروه توجه می کنیم و اینکه چگونه خدای زنده  و حقیقی می تواند ما را از اسارت جسم و خواسته های آن آزاد سازد تا او را بشناسیم.