زندگی به شکل احمقانه

کتاب جامعه فصل ۱۰

سلیمان نبی نیاز معنوی و ضروری ما را با مثال های ساده ای به تصویر کشیده و تشویقمان می کند تا دست از زندگی بدون کمک خدای زنده برداریم؛ زندگی ای که احمقانه است و راهی به ملکوت خداوند ندارد.