زندگی کاملا دگرگون شده

انجیل لوقا ۱۹ : ۱-۱۰

روایت فراخواندگی و رستگاری خارق العاده ذکی مالیات گیر؛ فردی مالدوست که برای ثروتمند شدن ، به قوم و حتی خدای قوم خود خیانت کرده بود «زیرا که پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد»