سفر خطرناک زندگی ما 

مزمور ۲۳

هر یک از ما راهی سفری خطرناک در زندگی هستیم که هر لحظه ممکن است اتفاقی ناگوار روزگارمان را تیروه تار سازد. آیا در این سفر راهنما، نگاهبان، مدافع و شبانی نیکو داریم تا ما را به سلامت به مقصد برساند؟