سپر ایمان

رساله افسسیان ۶ : ۱۶

چرا از ایمان به عنوان یک سپر یاد شده است؟ زیرا ایمان نقش کاملا محوری در زندگی یک مسیحی داشته و یا آن قادر خواهد بود تا در برابر وسوسه های آن شریر مقاومت کند. در هر سختی و آزمون ایمانی، یک ایماندار بایستی ایمان خود را به صورت فعال به کار گیرد.