سکونت مسیح در دل

افسسیان ۳: ۱۷

دعای پولس رسول برای ایمانداران افسس « تا مسیح بواسطه ایمان در دلهای شما ساکن شود، در محبت ریشه کرده و بنیاد نهاده تا توان آن را بیابید که با تمام مقدسین درک کنید که پهنا، درازا، ژرفا و بلندای آن چیست»