شروعی تازه

مرقس ۴: ۱

پس ایشان را به مثل ها چیزهای بسیار می آموخت و در تعلیم خود بدیشان گفت: گوش گیرید! برزگری به جهت بذرافشانی بیرون رفت» تفسیر مثل برزگر و کاربرد آن هم برای افراد بدون ایمان و هم ایمانداران مسیحی.