شرکت در شام خداوند

رساله اول قرنتیان ۱۱: ۲۳

اعضاء کلیسای قرنتس میهمانی و صرف غذا را با مراسم شام خداوند یکی ساخته و پولس رسول آنها را با جدیت از هم جدا می سازد. شام ربانی آیینی روحانی و مجزاست که باید آن را جدی گرفت. در این موعظه معنای نمادین شام خداوند وعهد فیض به طور خلاصه توضیح داده شده اند.