WATCH LIVE BROADCAST

شفای مبتلای به خونریزی

مرقس ۵: ۲۴-۳۴

ادامه تفسیر انجیل مرقس . شفای زنی که به مدت دوازده سال مبتلای به خونریزی بود؛ تصویری از معجزه تحول روحانی و نیاز هر یک از ما به این معجزه. همچنین درسی که این واقعه برای ایمانداران مسیحی دارد.