شناخت عمیق خدای زنده

پولس دعا می کند تا خوانندگان کتاب مقدس پی به معنای عمیق تر آن ببرند. در این جا به نمونه هایی از استفاده درست کتاب مقدس و معنای ان به صورت کاربردی در زندگی مسیحیان اشاره شده است.