شگفتی های رستاخیز

اول قرنتیان ۱۵: ۳۵

در این فصل از رساله اول قرنتیان اطلاعات زیادی درباره تغییر بدنهای ما – در زمان بازگشت دوباره خداوندمان- به بدن های روحانی داده شده است؛ بدنهایی که به کالبد حیوانی ما شباهت داشته ولی برای جهان معنوی اصلاح و آماده شده اند. چه موقع و چگونه؟ پولس به ما توضیح میدهد.