عواطف خشک شده

مرقس ۳: ۱

باز به کنیسه درآمده ، در آنجا مردی بود با یک دست خشک شده و مراقب وی بودند که شاید در سبّت او را شفا دهد تا به او اتهام زنند.