فراخواندگی یک شبان. بخش ۲

دوم تیموتایوس ۱: ۶

«پس به یاد تو می آورم که آن عطای خدا را که بوسیله گذاشتن دستهای من بر توست برافروزی» خصوصیات زندگی یک شبان مسیحی بر اساس تعلیم عهد جدید.