فرامین خداوند برای زبانها و پرستش در کلیسا

اول قرنتیان ۱۴: ۱

مطالعه آیات این فصل به ما کمک می کند تا دریابیم که بین وقایعی که در کلیسای نوپا روی می داد و تعالیم معلمین کاریزماتیک چقدر فاصله زیادی است. راه اطاعت از کلام خداوند زنده، راه رسیدن به برکت از سوی اوست.