فواید و اهداف مصیبت های زندگی

رساله عبرانیان ۱۲: ۵ تا ۱۲

تمامی مصیبت ها و سختی های زندگی یک مسیحی کاملا هدفمند بوده و فواید و ثمراتی را بدنبال دارد که در این موعظه بررسی شده اند.