لحظه درک حقیقت

آیاتی از کتاب ارمیاء نبی که به نکات کلیدی تحول روحانی اشاره می کند: وقتی که اعتماد به نفس فروریخته، پی به جدایی از خدای زنده می بریم و لحظه حقیقت یعنی درک بهایی که خداوند عیسی مسیح برای مغفرت گناهان و آشتی ما با خدای زنده پرداخت نمود.