لوط پارسا را به یاد داشته باشید

دوم پطرس ۲ : ۷ تا ۹

«لوط پارسا را که از رفتار فاجرانه بی دینان رنجیده بود، رهانید…خداوند می داند که پارسایان را از آزمایش ها رهایی دهد»