لژیون روح های پلید

انجیل مرقس ۵: ۱-۲

ادامه تفسیر انجیل مرقس: ابتدا بررسی معجزه شفای مرد دیوزده – که تصویری است از بین آدم پیش از تحول روحانی – سپس التماس و خواهش سه گانه بنی آدم در برابر دعوت انجیل و در نهایت ترفندهای شیطان برای مقابله با ایمانداران مسیحی.