ما را در وسوسه میاور

یعقوب ۱: ۱۳ – ۱۵

یعقوب آناتومی گناه را تشریح کرده و چگونگی باروری و به ثمر نشستن آن را توصیف می کند. خدای زنده و قدوس کسی را به گناه وسوسه نمی کند بلکه ریشه گناه در دل ماست که آبستن به مرگ می شود.