مسیحی شدن زنی به نام دامرس

اعمال رسولان ۱۷: ۳۴

در روایت تاریخی لوقا به زنی با نام دامرس برمی خوریم  که از طریق شنیدن موعظه پولس بر فراز تپه مریخ در آتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد. چه چیزی او را مجاب ساخت؟ چرا از آن روز به بعد وی خود را به مسیح و تعالیم وی پیوند داد؟در روایت تاریخی لوقا به زنی با نام دامرس برمی خوریم  که از طریق شنیدن موعظه پولس بر فراز تپه مریخ در آتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد. چه چیزی او را مجاب ساخت؟ چرا از آن روز به بعد وی خود را به مسیح و تعالیم وی پیوند داد؟