مسیح کلیسای خود را آماده می سازد

مرقس ۳: ۱۳

پس از کوهی برآمده و هرکه را خواست نزد خود طلبید و ایشان نزد او آمدند