WATCH LIVE BROADCAST

مسیح گوسفندانش را به خانه بازمی‌آورد

انجیل یوحنا ۱۰: ۱۶

« و گوسفندان دیگر دارم که از این آغل نیستند. باید آنها را نیز بیاورم …» آیا شما یک از آن گوسفندان گمشده هستید که نامش در دفتر حیات مکتوب است؟