مظهر کامل ذات خدای زنده

رساله عبرانیان ۱: ۱-۳

خداوند ما عیسی مسیح، پسر یگانه مولود و ازلی پدر آسمانی است که ذات و صفات خدای زنده و حقیقی را بر ما آشکار می سازد.