معجزه ای که دنیا را دگرگون ساخت

عزرا ۱: ۱

«در نخستین سال کورش پادشاه، شاهنشاه پارس، برای انکه کلام خداوند که به زبان ارمیاء گفته شده بود به انجام رسد، خداوند روح کورش شاه پارس را برانگیخت و او بیانیه ای در سرتاسر قلمرو خود صادر کرد » بخش اول تفسیر کتاب عزرا.