مهربانی، پاکی ومحبت

افسسیان ۵: ۱

وظیفه محبت کردن به دیگر مسیحیان، موانع آن و بزرگترین عامل تشویق کننده یعنی آمادگی کامل خداوندمان عیسی مسیح برای محبت نشان دادن به ما از ازلیت. همچنین ضرورت پاکی و خطرات یاوه گویی.