موانع یافتن خدای زنده و حقیقیرساله افسسیان ۶: ۱۴

انجیل لوقا ۱۸: ۱۸

وقتی که یکی از روسای یهود از خداوند ما می پرسد که چه باید بکند تا وارث حیات جاودان گردد، خداوند ما عیسی مسیح از او سوالی می پرسد که پرده از مانع بزرگی که در راه اوست برمی دارد؛ موانعی که در راه ما حقجویان است اما خداوند ما قادر است تا آنها را از میان بردارد.