موانع یافتن مسیح

کتاب اعمال رسولان ۲۶ آیات ۱۸ تا ۲۰

راهبردهای عملی برای کسانی که با کلام خداوند زنده آشنا شده و آرزومند هستند که مسیحی شوند اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و تغییری در آنها روی نداده است. چه موانعی وجود دارد که باید آنها را از سر راه کنار بزنیم تا خداوند دعای ما را شنیده و رستگارمان سازد؟